×

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Faber Betonpompen BV, Faber Celbeton BV en Faber Onderwaterbeton BV. voor het verhuren van bouwmachines voor het verpompen van betonmortel, het leveren en aanbrengen van werkvloeren, Celbeton en onderwaterbeton.

Algemeen

De opdrachtgever accepteert deze algemene voorwaarden door het geven van een opdracht aan Faber. Faber wijst hierbij de voorwaarden van de opdrachtgever van de hand. Indien de algemene voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing blijken te zijn zal Faber deze voorwaarden accepteren als hij hierdoor geen nadelige gevolgen zal ondervinden en indien de opdrachtgever hem vrijwaart van welke gevolgschade dan ook.

Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk onderdeel van al onze aanbiedingen en van alle opdrachten aan Faber.

Tarieven

De door ons opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en zijn geldig voor 1 jaar. Faber heeft het recht de tarieven tussentijds te verhogen wanneer er sprake is van extreme verhoging van de brand- en grondstofprijzen.

Annuleringen

Bij annuleringen door de opdrachtgever die plaats vinden op de werkdag voorafgaand aan het uit te voeren werk worden de vaste kosten van de betreffende machine(s) in rekening gebracht.

Overmacht

Faber is nimmer aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade indien Faber niet of niet tijdig of niet behoorlijk aan haar verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen door overmacht.

Klachten

Klachten zijn alleen schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering mogelijk. Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie. Indien Faber een gebrek aangetoond acht dient de opdrachtgever Faber altijd de gelegenheid te geven het gebrek te herstellen. Faber accepteert in geen geval aansprakelijkheid voor direct of indirecte bedrijfsschade en gevolgschade.

Uitvoeringswijze

Opdrachtgever dient toezicht te houden tijdens de werkzaamheden en aan het einde van elke werkdag de werkbon te ondertekenen indien akkoord door daarvoor bevoegd persoon. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat elke gehuurde bouwmachine kan worden opgesteld op een goed bereikbare en berijdbare veilige opstelplaats. (Drukkracht 10-35 ton per stempelpoot). Zaken die extra aandacht vragen op het gebied van veiligheid en milieu dient de opdrachtgever vooraf zowel mondeling als schriftelijk kenbaar te maken. Alle door Faber verhuurde machines zijn voorzien van diesel en hydraulische olie en verpompen onder hoge druk beton- en speciemortels. Opdrachtgever dient waar hij dit noodzakelijk acht alles in nabij omgeving te beschermen tegen vervuiling van deze oliën en beton/specie. In situaties waarbij er sprake is van extra risico bij gebruik van de betonpomp giek, zoals bij binnenvloeren, door raam en of dakopeningen en nabij andere constructies, dient de opdrachtgever voorzieningen te treffen om schade te voorkomen. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een goed verpompbare beton mortel.

Aansprakelijkheid voor schade

Faber is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, en dan niet hoger dan de vaste kosten van de verhuurde machine of een evenredig deel daarvan exclusief de levering van grondstoffen. Indien door schuld van Faber er kosten van de mortelleverancier ontstaan zoals wachturen en/of retour sturen van betonmortel, draagt Faber alleen de verantwoordelijkheid voor deze kosten wanneer de leverantie via Faber loopt. Faber aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van storingen aan de door haar verhuurde machines. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Faber verder gaan dan het zo snel mogelijk opnieuw ter beschikking stellen van vervangende machine(s) met terzake kundige medewerkers. Daar waar sprake is van mogelijke nadelige gevolgen bij storing aan het gehuurde adviseert Faber een reserve machine te huren om zo schade, ontstaan door het uitvallen van het gehuurde, te beperken zulks ter beoordeling en verantwoording van de opdrachtgever. Schade waarbij de opdrachtgever onomstotelijk heeft aangetoond dat deze schade het gevolg is van een omstandigheid waarvoor Faber rechtens aansprakelijk kan worden gehouden, wordt vergoed tot maximaal de netto factuur waarde van de verrichte dienst (exclusief de levering van de grondstoffen waarmee de schade verband houdt). Bij schadegevallen waarvoor Faber is verzekerd zal de uitkering voor schade altijd gelijk zijn aan de door de verzekering uitgekeerde vergoeding aan Faber.

Betaling

Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders vermeld. Over vorderingen die niet binnen de gestelde termijn worden voldaan is de opdrachtgever 1% rente per maand verschuldigd. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke, welke Faber moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Slotbepaling

Op alle transacties van Faber is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Mocht in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Behalve deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortel-fabrikanten in Nederland voor het verpompen van beton mortel, die Faber op verzoek kosteloos toestuurt.

De voorwaarden zijn resp. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland onder nummer 28070716, 28075633 en 28090491.