×

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Faber Betonpompen B.V. (KvK 28070716)
Pompleveringen en verhuur

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte
  en overeenkomst tussen Faber Betonpompen B.V. (hierna: “Faber”) en een opdrachtgever waarop Faber deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die Faber voor de uitvoering van werkzaamheden aangaat met derden.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Bij een eventuele nieuwe overeenkomst wordt het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht genomen.
 4. Faber wijst hierbij de voorwaarden van de opdrachtgever van de hand.

Artikel 2: De offerte en prijswijziging

 1. De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege en zijn geldig gedurende drie maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Faber heeft het recht om de tarieven tussentijds te verhogen wanneer er sprake is van extreme verhoging van de brandstof en/ of grondstofprijzen.
 3. De aanvaarding van de offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan indien en op het moment dat de opdrachtgever ermee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met de uitvoering van het werk wordt begonnen.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of bij andere (gelieerde) opdrachtgevers.
 5. Indien Faber bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Faber onder de navolgende omstandigheden gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven: indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst en/of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een op Faber rustende verplichting ingevolge de wet.

Artikel 3: De overeenkomst

 1. Is voor de voltooiing van de pomplevering een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de opdrachtgever Faber schriftelijk in gebreke te stellen. Daarop dient de opdrachtgever Faber een redelijke termijn te bieden voor de uitvoering van de werkzaamheden.
 2. Opdrachtgever stelt Faber niet aansprakelijk voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de over-eenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 4: Levering, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. Alle pompleveringen die door Faber worden gedaan, worden in rekening gebracht. De kosten voor vervoer en/of lossen van de producten staan hier los van. De pompleveringen zullen geschieden op normale tijden, die afgesproken zijn met de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de pompwagen kan worden opgesteld op een goed bereikbare en berijdbare, (verkeers-) veilige plaats, zulks ter beoordeling van Faber,
  en binnen het bereik van een goed functionerende drinkwateraansluiting met een diameter van 18 mm (drukkracht 15-45 ton per stempelpoot).
 3. De opdrachtgever dient, in overeenstemming met hetgeen tussen partijen ter zake is overeengekomen, kosteloos en in voldoende mate hulp te verstrekken bij onder andere het opstellen van
  de pompwagen, het uitvoeren van de pompdiensten en het verwijderen en schoonmaken.
 4. Opdrachtgever dient toezicht te houden tijdens de werkzaamheden en aan het einde van elke werkdag de werkbon te ondertekenen indien akkoord door de daarvoor bevoegde persoon.
 1. Zaken die extra aandacht vragen op het gebied van veiligheid en milieu dient de opdrachtgever vooraf zowel mondeling als schriftelijk kenbaar te maken.
 2. Opdrachtgever dient waar hij dit noodzakelijk acht alles in de nabije omgeving te beschermen tegen vervuiling door oliën en beton- en speciemortels.
 3. In situaties waarbij er sprake is van extra risico bij gebruik van
  de giek van een betonpomp, zoals bij binnenvloeren, door
  raam- en/of dakopeningen en nabij andere constructies, dient de opdrachtgever voorzieningen te treffen om schade te voorkomen.
 4. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor goed verpompbare beton- of speciemortel.
 5. Wijzigingen in de pompleveringen of afwijkingen van de algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen en vastgesteld in of als aanvulling op de aanvaarde offerte.
 6. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de pompleveringen daar-door worden beïnvloed. Faber zal de opdrachtgever zo spoedig moge-lijk hiervan op de hoogte stellen.
 7. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Faber de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Artikel 5: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

 1. Faber is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • Zich omstandigheden voordoen die de nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken;
  • De overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer uitgevoerd kan worden:
  • Na het sluiten van de overeenkomst aan Faber blijkt dat de opdrachtgever de overeengekomen verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Faber op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een annulering door de opdrachtgever op de werkdag voorafgaand aan het uit te voeren werk worden de vaste koste van de betreffende bouwmachine(s) in rekening gebracht.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.

Artikel 6: Betaling

 1. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de opdracht- gever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals in de over-eenkomst zijn vastgesteld.
 3. Bij niet tijdige betaling heeft Faber de bevoegdheid de verplichting uit de overeenkomst op te schorten.
 4. Indien de opdrachtgever met tijdige betaling in gebreke blijft is Faber, na aanmaning, gerechtigd incassokosten en rente bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7: Klachten en wanprestaties

 1. Klachten over de verrichte pompleveringen dienen door de opdrachtgever binnen 10 dagen na voltooiing van de betreffende werk-zaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Faber. De opdrachtgever dient de klacht zo gedetailleerd mogelijk te omschrijven, zodat Faber in staat is adequaat te reageren.
 2. De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van klachten niet opgeschort.
 3. Klachten betreffende de uitvoering van de pompleveringen zijn niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet de normale zorg, die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van de pompleveringen, in acht heeft genomen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Faber aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van het verrichten van pompdiensten dan wel storingen aan de door haar verhuurde (pomp)machines.
 2. Schade voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.
 3. Faber is niet aansprakelijk ter zake van de verwerkbaarheid en de kwaliteit van de verpompte betonmortel.
 4. Indien het verpompen van betonmortel plaatsvindt bij hoge temperaturen of bij temperaturen beneden het vriespunt is Faber niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van stagnaties van welke aard ook, noch voor de gevolgen van eventuele voortijdige beëindiging van het stort.
 1. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Faber verder gaan dan het zo snel mogelijk opnieuw ter beschikking stellen van vervangende (pomp)machine(s). Daar waar sprake is van mogelijke nadelige gevolgen bij storing aan het gehuurde adviseert Faber een reserve machine te huren om zo schade, ontstaan door het uitvallen van het gehuurde, te beperken zulks ter beoordeling en verantwoording van de opdrachtgever.
 2. Schade waarbij de opdrachtgever onomstotelijk heeft aangetoond dat deze schade het gevolg is van een omstandigheid waarvoor Faber rechtens aansprakelijk kan worden gehouden, wordt vergoed tot maximaal de netto factuurwaarde van de verrichte dienst (exclusief de levering van de grondstoffen waarmee de schade verband houdt). Bij schadegevallen waarvoor Faber is verzekerd zal de uitkering voor schade maximaal gelijk zijn aan de door de verzekering uitgekeerde vergoeding aan Faber.
 1. Op straffe van algeheel verval van het recht op schadevergoeding wordt Faber alle gewenste medewerking verleend bij zijn onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor een vergoeding wordt gevorderd.
 2. Rechtsvorderingen ter zake van schade vervallen binnen 6 maanden na het verrichten van de pompdiensten.

Artikel 9: Geschillen en toepasselijk recht

 1. De Nederlandse tekst van de voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 2. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 3. De rechter in de vestigingsplaats van Faber is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 10: Persoonsgegevens

Faber dient voor de levering van haar zaken en de uitoefening van haar werkzaamheden te beschikken over persoonsgegevens. Alle door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens worden door Faber uitsluitend verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Eventuele beperkingen van Internet ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens liggen buiten de invloedssfeer van Faber en kunnen Faber niet worden aangerekend.