×

Disclaimer

Inhoud Website
Hoewel bij het samenstellen en actualiseren van de inhoud van de website van Faber veel zorg en aandacht wordt besteed, sluiten wij iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via onze website beschikbaar zijn. Faber aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Faber worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Faber.

Inhoud E-mail
Dit e-mail bericht is alleen bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht. Het e-mail bericht kan informatie bevatten die persoonlijk en/of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt wegens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail bericht ontvangt of in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen van het bericht. Hij/zij wordt verzocht gelijk contact op te nemen met diegene die de e-mail heeft verzonden en het e-mail bericht te verwijderen. Faber staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail en voor tijdige ontvangst daarvan. Dit e-mail bericht brengt geen enkele contractuele gebondenheid tot stand voor Faber. Tevens vormen meningen verkondigd in deze e-mail niet noodzakelijk de mening van onze organisatie, of aan haar gelieerde ondernemingen.

Copyright © Faber
Niets uit de website van Faber mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van. Wijzigingen voorbehouden.